Tuesday, May 18, 2021
Home CRNA GORA Komite, da li je vaš šef punio gorivom srpske tenkove u Srebrenici?...

Komite, da li je vaš šef punio gorivom srpske tenkove u Srebrenici? Šta kažu na to BS, SDP, SD i sateliti?

- Advertisement -

Vr­hov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo Cr­ne Go­re, nikada nije reagovalo na iz­ja­vu biv­šeg mi­ni­stra unutrašnjih poslova Re­pu­bli­ke Srp­ske Mom­či­la Man­di­ća da je Mi­lo Đu­ka­no­vić obez­bje­đi­vao go­ri­vo za ten­ko­ve u Sre­bre­ni­ci. Nijedan istražni organ u Crnoj Gori nije se pozabavio ovim tvrdnjama Mandića niti is­pi­ta­lo aktuelnog predsjednika Crne Gore u tom zlo­či­nu.

Masakr u Sre­bre­ni­ci se do­go­dio 1995. go­di­ne, a Đu­ka­no­vić je i ta­da i sa­da pre­mi­jer Cr­ne Go­re. Man­dić je svojevremeno u intervju za Dan tvr­dio da su po­moć ima­li i od ta­da­šnjeg mi­ni­stra zdra­vlja Mi­o­mi­ra Mu­go­še, ko­ji je sa­da am­ba­sa­dor Cr­ne Go­re u Slo­ve­ni­ji.

Iz Vr­hov­nog tu­ži­la­štva Cr­ne Go­re nikada ni­­su od­go­vo­ri­li na pi­ta­nje Dana da li is­pi­tu­ju tvrdnje bivšeg šefa policije Republike Srpske o ulo­zi Mi­la Đu­ka­no­vi­ća to­kom 1995. go­di­ne.

“Ne mo­gu da za­bo­ra­vim po­moć ko­ju su Mi­lo Đu­ka­no­vić i nje­go­va vla­da 1994. go­di­ne upu­ćiva­li Voj­sci Re­pu­bli­ke Srp­ske i na­šem na­ro­du i to u tre­nu­ci­ma ka­da nam je Slo­bo­dan Mi­lo­še­vić uveo sank­ci­je. Go­ri­vo za na­še ten­ko­ve ko­ji su se bo­ri­li od Fo­če pre­ko Sre­bre­ni­ce do Bi­ha­ća i da­lje slao je upra­vo Đu­ka­no­vić. Ko zna šta bi bi­lo sa Re­pu­bli­kom Srp­skom da te po­mo­ći ni­je bi­lo. Mi smo bi­li pred po­ra­zom, a Đu­ka­no­vić nam je ta­da pro­dao naf­tu ko­jom smo na­pu­ni­li pra­zne re­zer­vo­a­re na­ših ten­ko­va i spa­si­li Re­pu­bli­ku Srp­sku”, re­kao je Mom­či­lo Man­dić, ta­da­šnji mi­ni­star po­li­ci­je u Re­pu­bli­ci Srp­skoj.

Pred­sjed­ni­ca Udru­že­nja „Sre­bre­nič­ke maj­ke” Ha­ti­dža Meh­me­do­vić rekla je 2015. za „Dan” da ni­je is­klju­če­no da je Mi­lo Đu­ka­no­vić po­ma­gao Voj­sku RS.

“Slu­ša­li smo nje­go­ve va­tre­ne go­vo­re iz tog pe­ri­o­da i do­bro ih pam­ti­mo. Ja­sno je da je u sve­mu, pa i u zlo­či­nu u Sre­bre­ni­ci, uče­stvo­vao i dr­žav­ni vrh Cr­ne Go­re. Sve je ra­đe­no po na­lo­gu vr­ha vla­sti u Cr­noj Go­ri i to ni­je ni­ka­kva taj­na. Na­ža­lost, ne­ma prav­de i zlo­čin ni­je osu­đen, zlo­čin­ci ni­je­su ka­žnje­ni, ne­go na­gra­đe­ni. Si­gur­no je da ne­ko­me ova­kvo sta­nje od­go­va­ra, a svi ko­ji su di­rekt­no i in­di­rekt­no uče­stvo­va­li u ovim zlo­či­ni­ma mo­ra­ju bi­ti ka­žnje­ni”, tvr­di Meh­me­do­vi­će­va.

Čla­ni­ca Udru­že­nja „Po­kret Maj­ke en­kla­ve Sre­bre­ni­ca i Že­pa” Ka­ta Ho­tić na­vo­di da je sprem­na da svje­do­či, ako tu­ži­la­štvo u Cr­noj Go­ri po­kre­ne po­stu­pak pro­tiv čel­nih lju­di dr­ža­ve, pa i Mi­la Đu­ka­no­vi­ća.

“Po­treb­no je da se pre­i­spi­ta­ju svi oni ko­ji su po­dr­ža­va­li zlo­čin. U Cr­noj Go­ri ih je bi­lo mno­go i to na bit­nim funk­ci­ja­ma. Od­go­vor­ni ću­te, ne­će da pri­zna­ju, a sva­ko ko je pre­šao gra­ni­cu prav­de mo­ra da od­go­va­ra, bez ob­zi­ra na ko­joj je funk­ci­ji. Znam da je Cr­na Go­ra ima­la ve­li­ku ulo­gu u zlo­či­nu u Sre­bre­ni­ci jer je 70 lju­di ko­ji su tra­ži­li spas u Cr­noj Go­ri, umje­sto slo­bo­de, do­bi­lo smrt. Da je htje­la, vlast u Cr­noj Go­ri je mo­gla da spri­je­či taj zlo­čin, ali to ni­je­su ura­di­li”, navela je Ho­ti­će­va.

Ona ka­že da je ru­ko­vod­stvo u Cr­noj Go­ri pri­lič­no od­go­vor­no za zlo­čin u Sre­bre­ni­ci, a osta­lo je za­šti­će­no.

“Bi­lo bi do­bro da cr­no­gor­sko tu­ži­la­štvo po­kre­ne ovo pi­ta­nje, mo­ra­ju pri­hva­ti­ti isti­nu. Po­mo­ći ću, svje­do­či­ću u tom po­stup­ku, a tu­ži­la­štvo ne­ka ra­di, to im je po­sao. Ne­ka pro­vje­re ko je šta ra­dio i ot­kri­će isti­nu”, po­jasnila je za Dan Ho­ti­će­va.

Mom­či­lo Man­dić je 2012. go­di­ne ka­zao da ne smi­je da se za­bo­ra­vi ni po­moć ko­ju „nam je upu­ći­vao ta­da­šnji mi­ni­star zdra­vlja Mi­o­mir Mu­go­ša ko­ji je Her­ce­go­vi­ni da­ro­vao dvi­je polj­ske bol­ni­ce”.

– Ne smi­je­mo za­bo­ra­vi­ti ni do­bro­volj­ce ko­je je ohra­bri­va­la i opre­ma­la Vla­da Cr­ne Go­re, ka­da su na­ša bra­ća Nik­ši­ća­ni po­ma­ga­li u oslo­ba­đa­nju Fo­če, a Plje­vlja­ci, na če­lu sa do­sko­ra­šnjim gra­do­na­čel­ni­kom, oslo­ba­đa­li srp­sku ne­jač od mu­dža­he­din­skih hor­di u Go­ra­ždu. Po­seb­no su zna­ča­jan do­pri­nos da­li u oslo­ba­đa­nju Go­ra­žda, gdje je biv­ši gra­do­na­čel­nik Plje­va­lja i sa­da­šnji, ko­li­ko ču­jem, po­sla­nik Mi­la Đu­ka­no­vi­ća po­ka­zao ne­vje­ro­va­tan pa­tri­o­ti­zam. Biv­ši mi­ni­star zdra­vlja Mu­go­ša je je­dan od naj­o­mi­lje­ni­jih lju­di u RS i srp­ski mu na­rod ni­kad ne­će za­bo­ra­vi­ti što je sve ura­dio za nas. Ču­di me šta se de­si­lo sa ona­kvim Sr­bi­nom Mi­lom Đu­ka­no­vi­ćem i dru­gim srp­skim pa­tri­o­ta­ma nje­mu bli­skim da pre­ko no­ći plju­nu na naj­bo­lje što su ura­di­li u ži­vo­tu – ka­zao je Man­dić.

Man­dić je pred su­dom u Stra­zbu­ru do­bio spor pro­tiv Cr­ne Go­re zbog ne­za­ko­ni­tog hap­še­nja u Bu­dvi. Ka­zao je tada da ni­je že­lio ma­te­ri­jal­nu na­kna­du, već jav­no iz­vi­nje­nje cr­no­gor­ske vla­sti za ne­prav­du ko­ja mu je na­ne­se­na. On je, po­red osta­log, iz­vi­nje­nje tra­žio jer nje­go­va po­ro­di­ca vo­di po­ri­je­klo iz Cr­ne Go­re, pa ni­je, ka­ko ka­že, že­lio da „ceh ne­za­ko­ni­tih po­stu­pa­ka cr­no­gor­ske po­li­ci­je pla­ća nje­gov brat­ski na­rod”.

Cr­na Go­ra je 2005. go­di­ne iz­ru­či­la Man­di­ća bo­san­skim vla­sti­ma ko­je su ga po­tra­ži­va­le zbog sum­nji da je fi­nan­sij­ski po­ma­gao sa­kri­va­nje op­tu­že­nog za rat­ne zlo­či­ne u BiH Ra­do­va­na Ka­ra­dži­ća. Bo­san­ski su­do­vi su 2007. i 2010. go­di­ne oslo­bo­di­li Man­di­ća kri­vi­ce, ko­ji je ka­sni­je pred su­dom u Ha­gu do­bio tu­žbu pro­tiv Cr­ne Go­re zbog ne­za­ko­ni­tog hap­še­nja u Bu­dvi 2005.

Zanimljivo, sve tvrdnje vezane za povezanost čelnika DPS-a sa masakrom u Srebrenici ostale su tokom vremena bez interesovanja nevladinog sektora u Crnoj Gori, kao i Bošnjačke stranke, SDP-a i albanskih partija koje su sada pokrenule kampanju protiv ministra pravde Vladimira Leposavića zbog njegove navodne relazivizacije zločina u Srebrenici, uprkos tome što nije negirao masakr već izrazio spremnost da se pokloni srebreničkim žrtvama.

Leposavić je u vrijeme izvršenje zločina u Srebrenici imao samo deset godina, nikada tokom svoje karijere nije dao povoda za osude zbog podrške bilo kojem ratnom zločinu, dok je Đukanović kojeg iz pomenutih stranaka nikada nisu upitali za njegove zasluge za masakr u Srebrenici, i sam tvrdio da je pomogao Republici Srpkoj i Srpskoj Krajini u ratnom vihoru.

Ironija je da tzv “komite” koji su zapravo pristalice DPS-a najavljuju proteste na kojima će tražiti ostavku Leposavića do pada Vlade.

Podsjetite se šta je govorio Milo Đukanović 1997. godine u vezi svoje podrške Republici Srpskoj i Srpskoj Krajini tokom vihora građanskog rata u Bosni i Hrvatskoj.

Bošnjačka stranka, SD, SDP, LP, albanske partije i komite, kao i dio međunarodne zajednice koji je podržavao ili još uvijek podržava Mila Đukanovića treba da se izjasne i ovoj poruci predsjednika DPS-a. Da li su tražili njegovu ostavku? Da li je ovo čovjek koji je vodio Crnu Goru ka EU?

izvor: JASNO

- Advertisement -
- Advertisement -

Pratite nas

16,985FansLike
2,458FollowersFollow
61,453SubscribersSubscribe

Morate pročitati

- Advertisement -

Pročitajte još

- Advertisement -